Tüzük

GENEL MASÖR VE SPOR MASÖRLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Dernek Kod No : 34 - 40 / 162
Kayıt Numarası : 5 / 363 Si. 1099
Kuruluş Tarihi : 4 / Kasım / 1987

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 - Derneğin Adı

Derneğin adı; ?GENEL MASÖR VE SPOR MASÖRLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ?dir. Merkezi, İstanbul?dadır. Şubesi yoktur.

Madde 2 - Derneğin Amacı

Genel Masör ve Spor Masörleri Birliği Derneği?nin amacı üyelerinin; iktisadi, sosyal, kültürel menfaatlerini korumak, ilmi ve mesleki gelişimlerini sağlamak, meslek onörlerini koruyucu tedbirler almak, ilmi, sosyal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

Madde 3 - Derneğin Faaliyetleri

A- Dünya memleketleri ve memleketimizdeki mesleki teşekküller ve eğitim müesseselerinin teorik ve pratik mesleki çalışmalarını takip ve üyelerini haberdar etmek. Türkiye?yi yurt içinde ve yurt dışında mesleki teşekküller nezdinde temsil etmek, Mesleki teşekküllere üye olmak, Seminer, Sempozyum ve Kongreler tertiplemek.

B- Meslektaşlarının çalışmalarına yön vermek, gelişmelerine yardım etmek, mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.

C- Üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak için, dergi ve bültenler çıkarmak, mesleki konferanslar ve seminerler tertiplemek, tertiplenen eğitim ve öğretim seminerlerini desteklemek.

Ç- Kanunlarımızın müsaadesi nispetinde Genel Masör, Spor Masörleri, Fizyoterapist, Akupressürist, Masörlük Mesleği ile alakalı diğer mesleki kuruluşların ve Tamamlayıcı Tıp mesleklerinin problemlerine devlet nezdinde çözüm getirilmesini sağlamak.

D- Üyelerimizin işveren ve resmi makamlarla olan problemlerinin halli için aracı olmak.

E- Mesleğin; bilgisiz, eğitimsiz, yetkisiz kimselerce uygulanmasını önleyecek tedbirler almak, bu hususta resmi makamlarla işbirliği yapmak.

F- Üyelerine yurt içi ve yurt dışı geziler sağlayarak kültürel ve sosyal görüş ve bilgilerini artırmalarını sağlamak. Türkiye?yi yurt içinde ve yurt dışında mesleki teşekküller nezdinde temsil etmek. Milli ve Milletlerarası seminer ve kongreler tertiplemek.

G- Derneğe gelir temin için Kanunlar ve Yönetmelikler müsaadesi nispetinde faaliyetlerde bulunmak.

H- Kanunlar ve Yönetmelikler müsaadesi nispetinde dernek merkezi ve lokali tesis için, mülk edinmek.

I- Üyelerin mesleki ihtiyaçları; giyim, araç, gereç ve malzemeleri en iyi kaliteden ve ucuz olarak temin etmeye aracı olmak.

İ- Üyelerinin iş bulmalarına yardımcı olmak.

K- Üyelerinin birleşerek kuracakları kooperatifler yolu ile kent içi ve tatil sitelerinde mesken sahibi olmalarına aracı olmak.

L- Dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları, yardımlaşma ve dayanışma sandıkları, fon ve vakıf kurmak, kurulmuş şirket ve vakıflara ortak olmak.

M- Federasyon ve konfederasyonlar kurmak veya bunlara katılmak, Derneğin isim ve logosunun önde gelmesi koşuluyla sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanma hakkı sözleşmeleri yapmak.

N- Dernek amaçları doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmak.

O- Derneğin amaç edindiği hizmetlerinin kamu hizmeti niteliğinde ve herkesin yararına açık olacak gibi yürütülmesini sağlamak.


YASAKLAR

Madde 4- Derneğin siyasetle ilgisi yoktur ve Dernekler Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesinde belirtilen yasaklara hassasiyetle riayet eder.


ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 5 - Derneğe asli üye Olabilmek için;

A- Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip, onsekiz yaşını bitirmiş, T.C. vatandaşı, meslek mensubu bayan ve bay herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Başvuru yazılı olup Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ve reddi şeklinde karara vararak başvuru sahibine bilgi verilir.

B- Üyelerin;

a- Türkiye?de veya yurt dışında Genel Masör, Spor Masörü, Fizyoterapi, Tıbbi Rehabilitasyon, Yüksek Lisans, Lisans, Ön Lisans diploması hamili olmaları,

b- Türkiye veya yurt dışında Fakülte, Yüksekokul, resmi ve özel Meslek Okullarından alınmış, Fizyoterapist, Akupressüristlik, Masörlük, Spor Masörlüğü, Tamamlayıcı Tıp Meslek diploması veya sertifikası sahibi bulunmak.

c- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim dairesi ve Sağlık Dairelerinin açmış olduğu kurs ve seminerlerden veya özel enstitü ve vakıfların açmış olduğu ve masörlük mesleği ile alakalı kurulmuş derneklerden tescil almış diploma, sertifika veya katılım belgesi sahibi olmak.

d- Masörlük Meslek Yemini yapmamış bulunanlar Dernek Yönetim Kurulundan iki kişi huzurunda meslek ahlakına uyacağına dair yemin eder ve bu yemin belgesi dernekçe saklanır.

e- Üye olacakların mesleki ahlaka mugayir hareketleri görülmemiş ve işitilmemiş olduğu derneğin iki asli üyesi tarafından yönetim kuruluna bildirilmiş olması gerekir.

Madde 6 - Onursal üyelik

Dernek Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklifi ile ve genel kurul kararı ile;

A- Meslekte şöhret yapmış en az 25 yıl hizmet etmiş meslektaşlara,

B- On yıl süre ile dernek kurullarında üye olarak çalışmış asli üyelere,

C- Mesleki yayınları ile temayüz etmiş mesleğe katkıları bulunan yerli ve yabancı otoritelere,

D- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara, Dernekçe düzenlenmiş: ?ONUR BELGESİ?, ?ONURSAL ÜYELİK?, ?FAHRİ MÜŞAVİRLİK? ve ?FAHRİ BAŞKANLIK? payesi verilebilir. Bu payeleri belirleyen, SERTİFİKA ve ŞİLT?ler tanzim ile hak edilenlere verilir. Kendilerine unvan tevcih edilenler ayrı bir üyelik defterine kayıt olurlar. Onursal üyeler yapılacak genel kurullara ve görüşmelere katılabilirler. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.


ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7 - Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Meslek ahlakına aykırı davranışları tespit edilenler,

6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernekten çıkarılanların dernek Genel Kuruluna itiraz hakları mevcuttur. Genel Kurul tarafından alınan karar katidir.


DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9 - Derneğin Organları şunlardır.

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

Madde 10 - Genel Kurul; Dernek asli üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, Ana tüzüğün değiştirilmesi, Hesapların incelenmesi, Bütçenin onayı, Derneğin Federasyonlara iştiraki, bir başka meslek derneği ile birleşmesi, Yönetim Kurulunun kararlarını incelemesi ve derneğin feshine yetkilidir.

Genel Kurul; iki yılda bir aralık ayında Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak; yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


GÜNDEM

Madde 11 - Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan asli üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin gündeme alınması zorunludur.


TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından aşağı olmayan sayı ile nisap temin edilmiş sayılır.


KONGRE DİVANI

Madde 13 - Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca hazırlanacak listedeki adları hizasında imza yerini imzalayarak toplantı salonuna girerler. Kongre, yönetim kurulu adına başkan veya diğer bir üye tarafından açılır. Ayrıca bir yoklama yapılarak yeter sayı tespit edilir. Üyeler arasından bir kongre divan başkanı ile iki katip seçilerek ?Kongre Divanı? teşkil edilir.

Toplantının yönetimi Kongre Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda kongre tutanak ve belgeleri ve seçim neticeleri resmi makamlara bildirilmek üzere yönetim kuruluna teslim edilir.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 14 - Yeni seçilen yönetim kurulu; seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim, Denetleme ve Onur kurulları asil ve yedek üyelerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslekleri ve ikametgah adreslerini bir yazı ile Kongre tutanaklarından imzalı örnekler ile birlikte vilayet makamına bildirir.


YÖNETİM KURULU

Madde 15 - Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye?yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM

Madde 16 - Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

İç Denetim

Madde 17 - Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 18 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 YTL, aylık olarak ta 2 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, eğitim proğramları, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.


DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 19 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS ve USULLERİ ve TUTULACAK DEFTERLER

Madde 20- Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16?da belirtilen) ?İşletme Hesabı Tablosu? düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


DERNEĞİN GELİR ve GİDER İŞLEMLERİ

Madde 21 - Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17?de örneği bulunan) ?Alındı Belgesi? ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94?üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13?te örneği bulunan) ?Gider Makbuzu? düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14?te örneği bulunan) ?Ayni Yardım Teslim Belgesi? ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15?te örneği bulunan) ?Ayni Bağış Alındı Belgesi? ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ?Alındı Belgeleri? (Dernekler Yönetmeliği EK- 17?de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19?da örneği bulunan) ?Yetki Belgesi ? dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22 - Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur.

Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almış ise veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmış ise Genel Kurulda görüşülebilir. Tadil kararı mevcut üyenin oy çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.


DERNEĞİN FESHİ

Madde 23 - Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshi için karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinden en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk fesih kararı Genel Kurulunda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunlukla bu kararı almaları şarttır. Ayrıca, Genel Kurulca seçilecek en az üç kişilik bir tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Alınan karar Yönetim Kurulunca beş gün içerisinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih halinde derneğin mal varlığı var ise emsal bir meslek kuruluşuna yoksa Genel Kurulca karar verilip ismi tayin edilecek bir düşkünler huzur evine devir edilir.


HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 24 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


GEÇİCİ MADDELER

Madde 1 - Derneğin merkezi Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi EN Sitesi Gül Apt. A 2 Blk. 196 - 3 34783 Kartal - İstanbul adresindedir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan

Dr. Hüseyin Boztepe

II. Başkan

Osman Şahin

Gen. Sekreter

Hanife Paslı

Muhasip

Emine Hayta

Üye

Adnan Kabasakal


Bu tüzük 24 (yirmidört) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.